[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพม.พัทลุง
        ข้อมูลการติดต่อโรงเรียนในสังกัด
ระบุชื่อผู้บริหาร 

   1   โรงเรียนพัทลุง
  ผู้อำนวยการ  นายมณี เรืองแก้ว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  074-613022 ต่อ 105

  
   2   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ พัทลุง
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกาญจนา เดชสม
  ที่ตั้ง  100 หมู่ 7 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  074840452

  
ภาพสมาชิก
   3   โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี
  ผู้อำนวยการ  นายภูวไนย รักจำรูญ
  ที่ตั้ง  104 ม.8 ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
  เบอร์โทร  074-840960

  
ภาพสมาชิก
   4   โรงเรียนประภัสสรรังสิต
  ผู้อำนวยการ  นางกฤติกา อินใหม่
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  074-820212

  
   5   โรงเรียนวชิรธรรมสถิต
  ผู้อำนวยการ  นายจำลอง เพชรมณี
  ที่ตั้ง  148 หมู่ 12 ถนนโคกคีรี-ควนปอม ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
  เบอร์โทร  0 7460 3175

  
ภาพสมาชิก
   6   โรงเรียนสตรีพัทลุง
  ผู้อำนวยการ  นางมาลี แก้วละเอียด
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  074-613023

  
   7   โรงเรียนกงหราพิชากร
  ผู้อำนวยการ  นายขรรค์ชัย เหน็บบัว
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  kongra.school@gmail.com

  
   8   โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์
  ผู้อำนวยการ  นายปิยพงศ์ หนูดำ
  ที่ตั้ง  186 หมู่ที่ 4 ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  074-605236

  
ภาพสมาชิก
   9   โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายเชี่ยวชาญ คงสกุล
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  0-74610929

  
ภาพสมาชิก
   10   โรงเรียนประชาบำรุง
  ผู้อำนวยการ  นางวันดี พลเพชร
  ที่ตั้ง  18 หมู่ที่ 9 ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
  เบอร์โทร  074-610274

  
ภาพสมาชิก
   11   โรงเรียนตะโหมด
  ผู้อำนวยการ  นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ
  ที่ตั้ง  578 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  074695392

  
ภาพสมาชิก
   12   โรงเรียนควนขนุน
  ผู้อำนวยการ  นางสาวภิรัญญา อินถิติ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  kkn.ac.th@gmail.com

  
ภาพสมาชิก
   13   โรงเรียนพนางตุง
  ผู้อำนวยการ  นายเปรียญ ชูทอง
  ที่ตั้ง  312 หมู่3 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
  เบอร์โทร  074-685086

  
ภาพสมาชิก
   14   โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายพชร มั่นคง
  ที่ตั้ง  151 ม.8 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150
  เบอร์โทร  074829575

  
ภาพสมาชิก
   15   โรงเรียนปัญญาวุธ
  ผู้อำนวยการ  นางรุ่งระวี สาเหล็ม
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  074643209

  
ภาพสมาชิก
   16   โรงเรียนควนพระสาครินทร์
  ผู้อำนวยการ  นายสมนึก เวชสิทธิ์
  ที่ตั้ง  406 หมู่ที่ 2 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
  เบอร์โทร  074697639

  
ภาพสมาชิก
   17   โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นางอุบล หนูมาก
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  074699033

  
ภาพสมาชิก
   18   โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นางอุบล หนูมาก
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  074699033

  
ภาพสมาชิก
   19   โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
  ผู้อำนวยการ  นางสาวนันทรัตน์ ไพรัตน์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  074-676064

  
ภาพสมาชิก
   20   โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายอนุกูล ชุมทอง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  074689082

  
ภาพสมาชิก
   21   โรงเรียนตะแพนพิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายสุรชน นิ่มดวง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  

  
ภาพสมาชิก
   22   โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นางสาวรัศมิ์ศมน ปาณจิรวาณิช
  ที่ตั้ง  178 หมู่ที่ 7 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง 93170
  เบอร์โทร  074841550

  
ภาพสมาชิก
   23   โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายโชต รัตนประพันธ์
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  074697164

  
ภาพสมาชิก
   24   โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม
  ผู้อำนวยการ  นายโชติ จิตขาว
  ที่ตั้ง  320 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  074624412

  
ภาพสมาชิก
   25   โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา
  ผู้อำนวยการ  นายเพลิง ขุนชิต
  ที่ตั้ง  6 หมู่ 1 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
  เบอร์โทร  074600705

  
ภาพสมาชิก
   26   โรงเรียนเขาชัยสน
  ผู้อำนวยการ  นายเอนก พรมชาติ
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  074691187 Fax : 074691463

  
   27   โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกาญจุรี หมื่นอักษร
  ที่ตั้ง  332 หมู่ 11 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
  เบอร์โทร  074-631182

  
ภาพสมาชิก
   28   โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร
  ผู้อำนวยการ  นางสาวกาญจุรี หมื่นอักษร
  ที่ตั้ง  332 หมู่ 11 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
  เบอร์โทร  074-631182

  
ภาพสมาชิก
   29   โรงเรียนอุดมวิทยายน
  ผู้อำนวยการ  นายขจรจิตร ตะหมัง
  ที่ตั้ง  
  เบอร์โทร  074-610977

  
ภาพสมาชิก
จำนวน 1 หน้า  
1


ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.