วันที่   3   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม ชั้น 2 + (ประชุมผ่านระบบทางไกล) 08.30-12.00   - ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ปี 2565 ผ่านระบบออนไลนื ZOOM  3  นางสาวกตัญชลี ทองเจือเพชร
ห้องประชุม ชั้น 2 + (ประชุมผ่านระบบทางไกล) 13.00-16.30   - ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา  10  นางสาวเกศรัศมิ์ เหมะจุฑา