วันที่   1   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม ชั้น 2 13.00-16.30   - ประชุมเตรียมความพร้อม iit สถานศึกษาออนไลน์  5  นางกุสุมา ขาวรมย์
ห้องประชุม ชั้น 2 08.30-12.00   - ประชุมเตรียมความพร้อม iit สถานศึกษาออนไลน์  15  นางกุสุมา ขาวรมย์