วันที่   11   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม ชั้น 2 + (ประชุมผ่านระบบทางไกล) 08.30-16.30   - ประชุม Active learning เฟส 1 รุ่น 2  8  นางสาวทัศน์วรรณ รัตนแก้ว