วันที่   25   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม ชั้น 2 + (ประชุมผ่านระบบทางไกล) 08.30-16.30   - ประชุมนิเทศฯ Coding  8  นางสาวทัศน์วรรณ รัตนแก้ว