วันที่   9   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม ชั้น 2 08.30-12.00   - การพิจารณางบเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  26  กลุ่มนโยบายและแผน