วันที่   5   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม ชั้น 2 13.00-16.30   - พิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดโครงการสร้างสรรค์ "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบ การเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" กิจกรรมทางเลือกในรูปแบบออนไลน์ (คลิปสั้น) ประจำปีงบประมาณ 2565  5  นางสาวกัญญพัชร เพิ่มเดช