วันที่   18   สิงหาคม   2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุม ชั้น 2 08.30-16.30   - สังเคราะห์ SAR  6  นางสาวทัศน์วรรณ รัตนแก้ว