โรงเรียนในจังหวัดนครศรีฯ
อำเภอเมือง
เบญจมราชูทิศ
กัลยาณีศรีธรรมราช
จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ.
เมืองนครศรีธรรมราช
ท่านครญาณวโรภาสฯ
ปากพูน
โยธินบำรุง
ตรีนิมิตรวิทยา
อำเภอพระพรหม
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
พระพรหมพิทยานุสรณ์
เฉลิมราชประชาอุทิศ
อำเภอลานสกา
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีฯ
ขุนทะเลวิทยาคม
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ
ทางพูนวิทยาคาร
อำเภอฉวาง
ฉวางรัชดาภิเษก
ละอายพิทยานุสรณ์
อำเภอพิปูน
พิปูนสังฆรักษ์ฯ
นางเอื้อยวิทยา
อำเภอทุ่งสง
ทุ่งสง
สตรีทุ่งสง
ทุ่งสงวิทยา
ทุ่งสงสหประชาสรรค์
ก้างปลาวิทยาคม
อำเภอนาบอน
นาบอน
อำเภอทุ่งใหญ่
ทุ่งใหญ่เฉลิมราชฯ
ทุ่งสังพิทยาคม
กรุงหยันวิทยาคาร
เสม็ดจวนวิทยาคม
อำเภอบางขัน
บางขันวิทยา
วังหินวิทยาคม
อำเภอถ้ำพรรณรา
ประสาธน์ราษฎร์บำรุง
อำเภอช้างกลาง
ช้างกลางประชานุกูล
อำเภอเชียรใหญ่
เชียรใหญ่
เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
ธัญญาวดีศึกษา
วิเชียรประชาสรรค์
อำเภอปากพนัง
ปากพนัง
สตรีปากพนัง
โศภนคณาภรณ์
อินทร์ธานีวิทยาคม
อำเภอชะอวด
ชะอวด
ชะอวดวิทยาคาร
ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
ขอนหาดประชาสรรค์
เกาะขันธ์ประชาภิบาล
อำเภอหัวไทร
หัวไทรบำรุงราษฏร์
ทรายขาววิทยา
เขาพังไกร
แหลมราษฏร์บำรุง
นพคุณประชาสรรค์
อำเภอร่อนพิบูลย์
ร่อนพิบูลย์เกียรติ
ตระพังพิทยาคม
ควนเกยสุทธิวิทยา
คีรีราษฎร์พัฒนา
เสาธงวิทยา
อำเภอจุฬาภรณ์
มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
อำเภอท่าศาลา
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
สระแก้วรัตนวิทย์
โมคลานประชาสรรค์
อำเภอพรหมคีรี
พรหมคีรีพิทยาคม
บ้านเกาะวิทยา
อำเภอนบพิตำ
นบพิตำวืทยา
คงคาประชารักษ์
อำเภอสิชล
สิชลประชาสรรค์
สิชลคุณาธารวิทยา
ฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ
เทพราชพิทยาสรรค์
อำเภอขนอม
ขนอมพิทยา
ท้องเนียนคณาภิบาล
โรงเรียนในจังหวัดพัทลุง
อำเภอกงหรา
กงหราพิชากร
ชะรัดชนูปถัมภ์
อำเภอเขาชัยสน
เขาชัยสน
หานโพธิ์พิทยาคม
อำเภอควนขนุน
ควนขนุน
อุดมวิทยายน
พนางตุง
ดอนศาลานำวิทยา
ปัญญาวุธ
อำเภอตะโหมด
ตะโหมด
ประชาบำรุง
อำเภอบางแก้ว
บางแก้วพิทยาคม
อำเภอปากพะยูน
ปากพะยูนพิทยาคาร
หารเทารังสีประชาสรรค์
ควนพระสาครินทร์
อำเภอป่าบอน
ป่าบอนพิทยาคม
อำเภอป่าพยอม
ป่าพยอมพิทยาคม
นิคมควนขนุนวิทยา
อำเภอเมือง
พัทลุง
สตรีพัทลุง
พัทลุงพิทยาคม
พรหมพินิตชัยบุรี
ประภัสสรรังสิต
วชิรธรรมสถิต
อำเภอศรีบรรพต
ศรีบรรพตพิทยาคม
ตะแพนพิทยา