โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอเมือง
เบญจมราชูทิศ
กัลยาณีศรีธรรมราช
โยธินบำรุง
เมืองนครศรีธรรมราช
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
ปากพูน
ตรีนิมิตรวิทยา
อำเภอลานสกา
สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ขุนทะเลวิทยาคม
อำเภอพระพรหม
เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
พระพรหมพิทยานุสรณ์
เฉลิมราชประชาอุทิศ
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ทางพูนวิทยาคาร
อำเภอทุ่งสง
ทุ่งสง
สตรีทุ่งสง
ทุ่งสงวิทยา
ก้างปลาวิทยาคม
ทุ่งสงสหประชาสรรค์
อำเภอบางขัน
บางขันวิทยา
วังหินวิทยาคม
อำเภอนาบอน
นาบอน
อำเภอช้างกลาง
ช้างกลางประชานุกูล
อำเภอฉวาง
ฉวางรัชดาภิเษก
ละอายพิทยานุสรณ์
อำเภอพิปูน
พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
นางเอื้อยวิทยา
อำเภอถ้ำพรรณรา
ประสาธน์ราษฎร์บำรุง
อำเภอทุ่งใหญ่
ทุ่งใหญ่วิทยาคม
ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
กรุงหยันวิทยาคาร
เสม็ดจวนวิทยาคม
ทุ่งสังพิทยาคม
อำเภอปากพนัง
ปากพนัง
สตรีปากพนัง
โศภนคณาภรณ์
อินทร์ธานีวิทยาคม
อำเภอเชียรใหญ่
เชียรใหญ่
เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
วิเชียรประชาสรรค์
ธัญญาวดีศึกษา
อำเภอหัวไทร
หัวไทรบำรุงราษฏร์
ทรายขาววิทยา
แหลมราษฏร์บำรุง
เขาพังไกร
นพคุณประชาสรรค์
อำเภอร่อนพิบูลย์
ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
เสาธงวิทยา
คีรีราษฎร์พัฒนา
ตระพังพิทยาคม
ควนเกยสุทธิวิทยา
อำเภอจุฬาภรณ์
มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์
อำเภอชะอวด
ชะอวด
ชะอวดวิทยาคาร
ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
ขอนหาดประชาสรรค์
เกาะขันธ์ประชาภิบาล
อำเภอท่าศาลา
ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
สระแก้วรัตนวิทย์
โมคลานประชาสรรค์
อำเภอพรหมคีรี
พรหมคีรีพิทยาคม
บ้านเกาะวิทยา
อำเภอนบพิตำ
นบพิตำวิทยา
คงคาประชารักษ์
อำเภอสิชล
สิชลคุณาธารวิทยา
สิชลประชาสรรค์
ฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ
เทพราชพิทยาสรรค์
อำเภอขนอม
ขนอมพิทยา
ท้องเนียนคณาภิบาล